Czekamy na Twoje zgłoszenie do 2 kwietnia 2017 r.

DANE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA


DANE OSOBY DO KONTAKTU


*Średnioroczne zatrudnienie to średnia liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba osób zatrudnionych dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje: pracowników, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli – kierowników, wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

*Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich. Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

ROZWÓJ


Innowacyjność

Wzrost (zatrudnienie, przychody)

Plany rozwojowe

Sytuacja finansowa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Odpowiedzialność w stosunku do klienta

Odpowiedzialność w stosunku do pracowników

Odpowiedzialność społeczna

*Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot gospodarczy, którego działalność ma cele społeczne. Jako podmiot gospodarczy, działające w celach społecznych, nie koncentruje się na maksymalizacji zysku dla udziałowców. Celem jest maksymalizowanie korzyści społecznych, np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie.

Ekologia

Pytania dodatkowe:

Wymagana jest akceptacja regulaminu

Aby wziąć udział w Konkursie należy obowiązkowo zaznaczyć zgodę we wszystkich polach.